Sunday, 26 October 2014

ಬರೆದೆನು ನಾನು ಕವಿತೆಯನು..!

ನಿನನ್ನು ಕಂಡು,
ನಿನನ್ನು ನೆನೆದು,
ನಾನಾದೆ ಅಂದು ಕವಿಯು!

ನಿನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ,
ನಿನನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿ,
ಬರೆದೆ ನಾನು ಕವಿತೆಯನು!

ನಿನನ್ನು ನೆನೆದು,
ನಿನಗಾಗಿ ಬರೆದು,
ಕೊಡುವೆನು ನನ್ನ ಕವಿತೆಯನು!

ನಿನನ್ನು ನೋಡಿ,
ನಿನನ್ನು ಕೂಡಿ,
ಬರೆಯುವೆನು ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಯನು!

ನಿನನ್ನು ಕಾಡಿ,
ನಿನನ್ನು ಬೇಡಿ,
ಆಗುವೆನು ನಾನು ಪ್ರೇಮಿಯು!!
                                                    -ಮಂಜುನಾಥ್

No comments:

Post a Comment